صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱۶,۲۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۳,۷۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۶۸۳,۱۹۵,۳۳۶,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۵:۱۳:۵۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰,۷۴۴ ۱۰,۷۲۷ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ۷۱۶,۲۱۶,۶۴۶ ۷,۶۸۳,۱۹۵,۳۳۶,۷۲۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰,۷۳۳ ۱۰,۷۱۶ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ۷۱۶,۲۱۶,۶۴۶ ۷,۶۷۵,۱۱۳,۲۹۹,۲۱۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۰,۷۳۱ ۱۰,۷۱۴ ۹- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ۷۱۶,۲۱۶,۶۴۶ ۷,۶۷۳,۶۱۲,۳۷۵,۵۸۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۰,۷۳۱ ۱۰,۷۱۴ ۹- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۵۴۰,۰۰۰ ۷۱۶,۲۱۶,۶۴۶ ۷,۶۷۳,۷۹۱,۵۵۷,۹۳۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۰,۷۲۲ ۱۰,۷۰۶ ۹- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ۷۶۲,۹۱۶,۶۴۶ ۸,۱۶۸,۰۲۰,۸۲۶,۷۶۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰,۷۱۷ ۱۰,۷۰۱ ۹- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ۷۶۲,۹۱۶,۶۴۶ ۸,۱۶۳,۹۳۵,۴۶۶,۴۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۰,۷۱۱ ۱۰,۶۹۶ ۹- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ۷۶۲,۹۱۶,۶۴۶ ۸,۱۵۹,۸۴۴,۵۶۷,۲۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۰,۷۰۰ ۱۰,۶۸۵ ۱۳ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ۷۶۲,۹۱۶,۶۴۶ ۸,۱۵۱,۵۷۸,۰۹۱,۲۲۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۰,۶۸۸ ۱۰,۶۷۳ ۲۰ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ۷۶۲,۹۱۶,۶۴۶ ۸,۱۴۲,۴۷۶,۲۹۱,۲۵۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۰,۶۷۸ ۱۰,۶۶۲ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰ ۷۶۲,۹۱۶,۶۴۶ ۸,۱۳۴,۳۶۸,۸۸۲,۲۳۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۰,۶۷۵ ۱۰,۶۵۹ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۱۴۰,۰۰۰ ۷۸۲,۶۱۶,۶۴۶ ۸,۳۴۲,۲۲۲,۳۴۳,۵۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۰,۶۷۳ ۱۰,۶۵۸ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۹۱,۵۴۷,۳۵۶,۶۱۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۰,۶۶۸ ۱۰,۶۵۳ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۸۷,۳۱۹,۹۰۱,۵۷۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۰,۶۶۲ ۱۰,۶۴۸ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۸۳,۰۹۶,۵۰۵,۷۹۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۰,۶۴۷ ۱۰,۶۳۲ ۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۷۱,۰۲۱,۰۰۹,۸۵۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۰,۶۴۸ ۱۰,۶۳۴ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۷۱,۹۱۳,۶۴۸,۷۱۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۰,۶۴۷ ۱۰,۶۳۲ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۷۱,۰۸۴,۴۳۰,۱۶۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۰,۶۴۸ ۱۰,۶۳۳ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۷۱,۲۶۶,۳۳۰,۵۳۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۰,۶۴۰ ۱۰,۶۲۵ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۶۴,۹۷۴,۹۵۲,۰۶۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۰,۶۳۴ ۱۰,۶۲۰ ۱۶- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰ ۷۹۶,۷۱۶,۶۴۶ ۸,۴۶۰,۷۵۵,۵۷۹,۷۰۶