صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۰,۹۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۵۴۹,۰۲۱,۷۳۴,۹۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۰۹:۰۸:۲۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۲,۰۸۱ ۱۲,۰۵۸ ۱۲,۰۸۷ ۲۹ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۴۹,۰۲۱,۷۳۴,۹۴۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۲,۰۶۲ ۱۲,۰۳۸ ۱۲,۰۶۸ ۳۰ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۳۵,۳۹۳,۱۲۷,۹۲۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۲,۰۳۸ ۱۲,۰۱۵ ۱۲,۰۴۶ ۳۱ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۱۸,۶۵۱,۸۰۰,۶۴۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۲,۰۳۹ ۱۲,۰۱۶ ۱۲,۰۴۲ ۲۶ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۱۹,۵۰۹,۴۳۹,۳۴۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۲,۰۴۰ ۱۲,۰۱۷ ۱۲,۰۴۴ ۲۷ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۲۰,۰۷۳,۸۵۴,۳۹۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱۲,۰۳۴ ۱۲,۰۱۱ ۱۲,۰۳۸ ۲۷ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۱۵,۹۴۶,۷۷۷,۸۷۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۲,۰۲۸ ۱۲,۰۰۵ ۱۲,۰۳۳ ۲۸ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۱۱,۸۲۹,۶۲۹,۳۳۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۲,۰۱۴ ۱۱,۹۹۲ ۱۲,۰۱۹ ۲۷ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۰۲,۲۳۱,۹۰۹,۱۱۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۲,۰۰۹ ۱۱,۹۸۶ ۱۲,۰۱۴ ۲۸ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۹۸,۱۱۹,۰۷۸,۱۵۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۲,۰۱۲ ۱۱,۹۸۹ ۱۲,۰۲۰ ۳۱ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۰۰,۵۳۲,۷۹۴,۱۴۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۲,۰۱۵ ۱۱,۹۹۲ ۱۲,۰۲۲ ۳۰ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۰۲,۶۰۷,۷۸۹,۵۶۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱۲,۰۲۳ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۳۰ ۳۰ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۰۸,۰۵۶,۹۳۲,۱۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۲,۰۱۷ ۱۱,۹۹۴ ۱۲,۰۲۴ ۳۰ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۵۰۳,۹۰۱,۶۵۷,۹۵۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۲,۰۱۱ ۱۱,۹۸۸ ۱۲,۰۱۸ ۳۰ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۹۹,۷۵۵,۹۴۰,۱۰۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۱,۹۹۴ ۱۱,۹۷۱ ۱۲,۰۰۱ ۳۰ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۸۷,۷۳۶,۴۹۵,۵۵۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۱,۹۸۱ ۱۱,۹۵۸ ۱۱,۹۸۸ ۳۰ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۷۸,۴۷۶,۹۶۴,۳۰۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۱,۹۶۴ ۱۱,۹۴۱ ۱۱,۹۷۲ ۳۱ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۶۶,۵۰۶,۳۷۹,۴۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۱,۹۶۸ ۱۱,۹۴۵ ۱۱,۹۷۶ ۳۱ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۶۹,۴۷۹,۲۴۷,۳۳۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۱,۹۶۶ ۱۱,۹۴۳ ۱۱,۹۵۲ ۹ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۶۷,۴۷۵,۵۹۶,۸۵۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱۱,۹۶۰ ۱۱,۹۳۷ ۱۱,۹۴۶ ۹ ۰ ۱,۱۱۴,۵۵۶,۶۴۶ ۰ ۴۰۵,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۴۶۳,۳۲۴,۱۸۹,۹۸۳
  مشاهده همه